ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนอยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ดาวน์โหลดเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
dot
bulletแผงรูปผู้ควบคุมทีม
bulletแผงรูปนักกีฬา
bulletEntry Form By Name I
bulletแบบ Entry Form By Name II
bulletแบบขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบEntry Form By Number
bulletเกณฑ์อายุนักกีฬา
dot
ข่าวสารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
bulletประกาศ เรื่อง ห้ามนักกีฬา
dot
ฝ่ายกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอน
bulletฝ่ายกีฬายิงปืน
bulletฝ่ายกีฬายานยนต์
bulletฝ่ายกีฬาฮอกกี้
bulletฝ่ายกีฬาฟุตบอล
bulletฝ่ายกีฬาฟุตซอล
bulletฝ่ายกีฬาบาสเกตบอล
bulletฝ่ายกีฬาลีลาศ
bulletฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ
bulletฝ่ายกีฬายูโด
bulletฝ่ายกีฬากรีฑา
bulletฝ่ายกีฬากอล์ฟ
bulletฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล
bulletฝ่ายกีฬามวยสากลสมัครเล่น
bulletฝ่ายกีฬาตะกร้อลอดห่วง
bulletฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อ
bulletฝ่ายกีฬาแบดมินตัน
bulletฝ่ายกีฬาคาเรเต้-โด
bulletฝ่ายกีฬาเรือพาย
bulletฝ่ายกีฬาแฮนด์บอล
bulletฝ่ายกีฬาสร้างสุขภาพ
bulletฝ่ายกีฬาทางอากาศและการบิน
bulletฝ่ายกีฬาจักรยาน
bulletฝ่ายกีฬาวูซู
bulletฝ่ายกีฬาเพาะกาย
bulletฝ่ายกีฬาคนพิการ
bulletฝ่ายกีฬากาบัดดี้
bulletฝ่ายกีฬาเทควันโด
bulletฝ่ายกีฬาเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยปล้ำ
bulletฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยไทย
bulletฝ่ายกีฬาวู้ดบอล
bulletฝ่ายกีฬาคริกเก็ต
dot
เมนูทั่วไป
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเพชรพิทยาคม
bulletโรงเรียนวิทยานุกุลนารี
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
dot
สาระเรื่องกีฬา
dot
bulletประวัติกีฬาฟุตบอล
bulletประวัติกีฬาว่ายน้ำ
bulletแหล่งกำเนิดกีฬากอล์ฟ
dot
แบบฟอร์มสมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletใบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมคนพิการ
bulletขอมีบัตรขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
ข่าวสาร

dot
dot
นายกสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดเพชรบูรณ์
dot
ยุทธศาสตร์สมาคมกีฬา

 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและองค์กรเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนานักกีฬาอย่างครบวงจร โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาประยุกต์ใช้

3. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา(ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการดำเนิน
    กิจกรรมกีฬาของจังหวัด

4. จัดหา/ประสานงานด้านสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

5. จัดกิจกรรมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศและสนับสนุนกีฬาอาชีพ


สมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยปฏิบัติ
ระดับจังหวัดโดยการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกีฬาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับภาค ระดับประเทศ โดยการผสมผสานทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานด้านการกีฬา และส่งผลให้การส่งเสริมและการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบผลสัมฤทธิ์  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2556) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนากีฬาของจังหวัด โดยดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม รวมทั้งกรอบความร่วมมือในการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ค.ศ.2105 (พ.ศ.2558)

                                การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มุ่งหวังให้คนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการส่งเสริมการออกำลังกายและเล่นกีฬาถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิต มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา  มีการบริหารจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งสร้างรายได้ สร้างอาชีพและการพัฒนาในระดับภาค ระดับประเทศ โดยการผสมผสานทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานด้านการกีฬา และส่งผลให้การส่งเสริมและการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056 - 737093 โทรสาร : 056 - 737093